Vi vill framtidssäkra kvaliteten inom vård och omsorg

Vi vill bygga världens bästa kvalitet inom vård och omsorg. Våra tjänster motiverar och skapar kraft i verksamheterna för att genomföra de förbättringar som gör skillnad. Vi är stolta över hur våra resultat används till ständiga förbättringar i verksamheterna, och den uppmärksamhet och respons som det givit.

 

Genom att erbjuda ett enkelt sätt att samla in feedback från patienter, brukare och medarbetare bidrar vi till att förbättringarna bygger på upplevelsen hos dem vi värnar om.  Resultaten som vi ger våra kunder visar både översiktliga mått på nöjdhet i vård och omsorg, men ger även praktiskt tillämpbar information om vad som behöver förbättras och hur.  

Våra kunder i Sverige, Norden och övriga Europa jobbar aktivt med förbättringar inom sjukvården, tandvården och omsorgen.

Flera av dem efterfrågar idag benchmarkdata för att i ännu högre grad kunna jobba mot en högre kvalitet.

Vill du bli en av dem som tillsammans med andra verksamheter strävar mot ”best practice”? Hör av dig till oss Best Practice knapp som leder till ett mejl med subject – Best Practice

 
 

Vi är specialiserade inom vård och omsorg

WeCare AB äger och utvecklar tjänsterna KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange®. Med dessa mäter vi upplevelsen hos patienter, brukar och medarbetare, och visar resultaten i realtid.

WeCare AB startade 2016 av Pelle Snårelid, Marie Palmér Bergholm och Per Palmér. Vi har nära 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, digitalt systembyggande och kund- och medarbetarundersökningar.

Tillsammans med vårdens olika aktörer har vi tagit fram en metodik för att möta de behov som finns av strategisk och praktisk patient- och brukarrelaterad information för kunskapsstyrning inom vård och omsorg.  Vår metodik bygger på validerade vetenskapliga studier och samarbete med vårt eget utvecklings- och innovationsråd (UIR), patientråd och sjukhusledningar, enhetschefer, sjukvårdspersonal och forskare.

Våra tjänster stödjer och motiverar arbetet med ständiga förbättringar och värdebaserad vård, där patienter och brukare står i centrum.

Vi ligger steget före

För oss är det viktigt att göra det enkelt för våra kunder att samla in feedback och jobba med resultaten. Vår långa erfarenhet av att bygga system och arbeta med verksamhetsutveckling gör att vi kan presentera resultat på ett sätt som är både strategiskt och praktiskt, lätt att överblicka och göra fördjupade analyser i. Anpassade efter de behov som finns inom vård och omsorg.
 

Systemet ger möjlighet att följa utveckling över tid och få praktiska förbättringsförslag, men även att se samband mellan t ex patientupplevelse, medarbetarfeedback, medicinsk kvalitet och produktionsdata. Med realtidsåterkopplingen erbjuder vi monitorering av förändringsåtgärder i realtid. 


De resultatrapporter som vi skickar varje vecka och månad till våra kunder utgör också ett direkt underlag för verksamhetsplanering och styrning på arbetplatsmöten.

 

Vi får det att hända

Vi vill förenkla processen kring kunskapsstyrning och ett ständigt förbättringsarbete.

Med våra tjänster ser vi att det blir enklare och roligare att ta del av patient- och brukarupplevelsen. Regelbunden feedback från patienter och brukare i form av beröm och förbättringsförslag, och en snabb  återkoppling av hur åtgärder tagits emot, skapar en kultur av ständiga förbättringar. Beröm till medarbetarna lyfter organisationen och ger genomförandekraft.


Att regelbundet få återkoppling från medarbetare  och kunna arbeta med den utan fördröjning bidrar till medarbetarnas aktiva deltagande av verksamhetens utveckling. Genom att omedelbart kunna åtgärda det som skaver och ta del av synpunkter i närtid ökar motivationen. 

Vi inspirerar genom regelbunden utbildning inom förbättringsarbete och forum för erfarenhetsutbtye. Kontakta oss om du vill veta mer. Inspiration - knpp att trycka på till Support 

 

VÅRT TEAM

Patrik Andersson

IT-support

Kenneth Lim

Solutions Architect

Eric San

Developer

 

Pelle Snårelid

CEO

Marie Palmér Bergholm

CCO

UTVECKLINGS- OCH INNOVATIONSRÅD

Vårt Utvecklings- och Innovationsråd (UIR) säkerställer att vår tjänst har en hög vetenskaplig kvalitet och är i framkant inom patientdriven verksamhetsutveckling.

UIR är vårt bollplank med sakkunnig expertis, och står till förfogande för rådgivning, diskussion och samråd kring utvecklingsmöjligheter, forskningsförutsättningar och omvärldsbevakning.

Johan Permert, Richard Wahlund och Jörgen Larsson ingår idag i vårt Utvecklings- och Innovationsråd (UIR). UIR är fristående i relation till bolagets verksamhet, dess ledning och styrning.

Johan Permert

Johan Permert är kirurg sedan 1981 med professionell erfarenhet av vårdarbete inom olika nivåer av sjukvården, sedan 1994 vid Karolinska universitetssjukhuset. Professor vid Karolinska Institutet sedan 2004.

Johan har byggt upp Karolinskas Innovationsverksamhet med näringslivssamverkan och etablering av verksamheten Innovationsplatsen.

Han har också varit CIO och CTO samt utvecklings och innovationsdirektör för Karolinska perioden 2011-2016.

Richard Wahlund

Richard Wahlund är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, där han 1991 disputerade inom Ekonomisk Psykologi.

 

Detta har varit den teoretiska utgångspunkten i merparten av hans forskning som i huvudsak rört konsumentbeteenden och människors beslutsfattande, och där han arbetat med framförallt kvantitativa undersökningsmetoder.

Richard är chef för Institutionen för marknadsföring och strategi, och forskningscentret för Media och Ekonomisk Psykologi. Han har även varit institutionschef och professor på Stockholms universitet.

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson är professor emeritus i kirurgi och har tidigare varit

prefekt och dekanus för utbildning vid Karolinska Institutet (KI). Medlem av Nobelförsamlingen vid KI under åren 1996-2014.

Erfarenhet av vård och medicinskt och akademiskt ledarskap både i Linköping och Stockholm. Var verksamhetschef under totalt fjorton år vid GastroCentrum och Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset. Ordförande för Svensk Kirurgisk Förening

2004 - 2008.

Tidigare ansvarat för Karolinska Universitetssjukhusets utomläns och utlandsverksamhet och arbetar idag som rådgivare och konsult med utvecklings- och forskningsfrågor relaterat till internationell gränsöverskridande vård.

 

PATIENTRÅD

KeyForCare® utvecklas hela tiden i nära samarbete med representanter inom vården, såväl med patienter som med verksamhetschefer och ledning. Patientrådet som är under bildande, arbetar med en mer systematisk uppföljning och utveckling av tjänsterna. 

 

PARTNERS

HealthTechNordic_828x182.png

HealthTech Nordic representerar ett snabbväxande nätverksbolag med mer än 250 nordiska nystartade företag som erbjuder en mängd olika lösningar inom Healthtech. Nordisk Healthtech stärker individen, patienter såväl som proffs. Det är ett paradigmskifte, som ger nya och bättre sätt att ge och ta emot vård.

Institutet_for_kvalitetsindikator_2018_C

Indikator har deltagit i utvecklingen av Nationell patientenkät och genomfört undersökningar inom Sveriges samtliga landsting, sjukhus och vårdcentraler.

Indikator har ett ramavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vad avser uppföljning av patientupplevd kvalitet i Sveriges landsting.

 

Ramavtalet omfattar alla former av behovs- och målgruppsanpassade undersökningar exklusive

s k pappersenkäter.

comaea-logo-1.png

Comaea är världsledare inom lösningar för strategisk kompetensledning (Competency Management Solutions).

 

Med sin molnbaserade och integrerade mjukvara erbjuder Comaea ett säkert och enkelt system där best-practice processer och metoder ger stöd för ledningens arbete med företagets eller organisationens humankapital (Human Capital Management).

Comaea ger företag och organisationer en säker teknologi med hög skalbarhet.

Kunderna finns över hela världen och bistås av Comeas kontor i Stockholm, Singapore, Dubai och London.

swecare.png

Swecare är en unik plattform där akademi, privat och offentlig sektor förenas för ökad export och internationalisering av svensk hälso- och sjukvård och life science.

 

Swecare stiftades år 1978 av den svenska regeringen tillsammans med hälso- och sjukvårdsindustrin, som en halvstatlig icke-vinstdrivande stiftelse.

 

Idag har Swecare runt 550 företag och organisationer i nätverket.

Imatis_HealthcareInfo_cmyk.png

Game changer and leading provider of ICT tools and platform for care orchestration, clinical workflow, messaging, task management and mobility. Patient –, Clinical – and Service Logistics.

 
Besök oss

Observatoriegatan 15
113 29 Stockholm

Ring oss

+46 (0) 70 990 40 25

KeyForCare® | KeyForTeam® | KeyForChange® 

Copyright© WeCare AB