Våra tjänster

Utveckla och förbättra med realtidsdata

Vårt system gör det enkelt att samla in feedback från patienter, brukare och medarbetare. Du följer resultatet i realtid och får rapporter varje vecka och månad. Det krävs ingen extra administration. Inom en vecka kan du göra jämförelser mellan enheter eller regioner, se samband med kvalitets- och produktionsdata och följa upp patienters livskvalitet efter ingrepp.

Du kan även koppla dina egna kvalitets- eller produktionsdata för att se samband med patienters och medarbetares upplevelser.

KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange®

 - leder till förbättringar som gör skillnad.

Enkelt att samla in svar

Automatisk distribution av patientenkäter

Patienter, brukare och medarbetare svarar på ett fåtal validerade frågor anpassade till verksamhetens inriktning. Svaren ges via SMS, QR koder eller inskrivningsautomater - du väljer det som passar din verksamhet bäst.

 

Du kan samla in svar utan att ha någon utrustning i dina lokaler.

 

Frågebiblioteket är utvecklat i samarbete med kunder inom offentlig och privat verksamhet, och det är möjligt att formulera egna frågor.

Alla frågor finns på 18 olika språk.

Resultat i realtid

Från översikt till praktiska förbättringsförslag

​Resultaten visas i realtid i vårt onlinesystem, och varje vecka och månad sänds rapporter till verksamhetsansvariga.

 

Du följer förbättringsförslag och beröm när de kommer in, får en tydlig översikt av läget och fördjupad information kring vad som kan förbättras.

 

Du ser hur nöjda patienter och brukare är inom olika aspekter av vården/omsorgen, ser trender och jämförelser mellan enheter, sjukhus och regioner.

 

Inom områden med lägre värden får du fördjupad information och praktiska underlag för åtgärder.

 

 

Motiverar till åtgärder

Skapar en kultur av ständiga förbättringar

Den omedelbara återkopplingen till verksamhetschef och medarbetare ger motivation till åtgärder och uppföljningar. Med vårt system får du underlag för prioriteringar och förbättringar som gör skillnad för patienter, brukare och medarbetare.

 

Ofta är det små förbättringar som gör stor skillnad och den direkta uppföljningen av åtgärder visar om man är på rätt spår och motiverar till ytterligare åtgärder.

 

Läs mer om hur våra kunder använder resultaten.

KeyForCare® | PREM

Mäter nöjdhet vid vårdtillfället

KeyForCare® | PREM (Patient Reported Experience Measures) mäter patientens upplevelse av sitt besök eller sin vistelse inom vården.


Enkäten anpassas efter verksamhetsformen där patienten eller brukaren ger ett övergripande omdöme av olika aspekter inom vården eller omsorgen, och vad som kan förbättras.


Möjligheten att ge beröm och förslag på förbättringar används flitigt. Det är också möjligt att involvera patienten eller brukaren i ett fortsatt förbättringsarbete.

KeyForCare® | PROM

Följer upp en behandling eller ett ingrepp

KeyForCare® | PROM  (Patient Reported Outcome Measure) är en automatiserad uppföljning av utfallet av patientens behandling eller ingrepp.


Patienten får en tid efter behandlingen/ingreppet ett SMS med några frågor kring t ex ökad livskvalitet, funktion och komplikationer. Enkäten har en hög svarsfrekvens och är ett komplement till de ordinarie medicinska uppföljningarna.


Resultatet kan sättas i relation till de nationella kvalitetsmåtten och de produktionsdata som finns inom verksamheten.

 
 

KeyForCare® | Omsorg

Brukare ger sin syn på Hemtjänsten

KeyForCare® | Omsorg vänder sig till verksamheter inom hemtjänst, äldreboende och andra verksamheter där brukare i olika åldrar får stöd i vardagslivet.


Brukarnas upplevelse mäts vid olika tidpunkter och data från dessa mätningar kan jämföras med upplevelsen som finns hos anhöriga eller personal som utför tjänsterna. 


Resultatet kan också sättas i relation till de nationella kvalitetsmåtten och de produktionsdata som finns inom verksamheten.

 

KeyForTeam®

Tar pulsen på medarbetarna

KeyForTeam® mäter medarbetarnas upplevelser och synpunkter inom olika områden av verksamheten som patientsäkerhet, resursutnyttjande, ledning och styrning etc.

Förändringsarbetet blir effektivare när vi mäter ett område åt gången och resultatet ges direkt efter varje mättillfälle. Frågorna är aktuella och personalgruppen motiverad att jobba med dem. Förändringar och förbättringar införs i tid. 

 

KeyForChange®

Uppföljning av nya rutiner

KeyForChange® är namnet på vårt system och vår metod för uppföljning av åtgärder och rutiner i realtid. Med snabb återkoppling och tidiga varningssignaler är det ett tryggt underlag för prioriteringar, och tydliggör effekterna av förändringsarbetet.

 

Vid införande av nya arbetssätt och rutiner erbjuds feedback och monitorering per minut, arbetspass, dag, vecka eller månad. 

 

Samband mellan patienter och medarbetare, produktion, medicinska utfallsmått eller andra nyckeltal visas i tydliga grafer. Systemet visar  också enkla och visuella jämförelser/benchmark mellan olika verksamheter inom och utom det egna sjukhuset eller regionen.

 

 

Frågor?

Välkommen att boka en kostnadsfri DEMO eller kontakta oss på contact@keyforcare.se