top of page

Våra tjänster

Utveckla och förbättra med realtidsdata

Vårt system gör det enkelt att samla in feedback från patienter, brukare och medarbetare. Ni följer resultatet i realtid och får rapporter varje vecka och månad. Det krävs ingen extra administration. Inom en vecka kan du göra jämförelser mellan enheter eller regioner, se samband med kvalitets- och produktionsdata och följa upp patienters livskvalitet efter ingrepp.

Ni kan även koppla era egna kvalitets- eller produktionsdata för att se samband med patienters och medarbetares upplevelser.

KeyForCare®, KeyForTeam® och KeyForChange®

 - leder till förbättringar som gör skillnad.

Enkelt att samla in svar

Automatisk distribution av patientenkäter

Patienter, brukare och medarbetare svarar på ett fåtal validerade frågor anpassade till verksamhetens inriktning. Patienten får ett SMS med länk till några frågor efter sitt besök/utskrivning. Det är också möjligt att använda iPad, inskrivningsautomat eller scanna en QR kod - ni väljer det som passar er verksamhet bäst.

 

Ni samlar in svar utan att ha någon utrustning i era lokaler.

 

Frågebiblioteket är utvecklat i samarbete med kunder inom offentlig och privat verksamhet. Det är möjligt att formulera egna alternativ.

Alla frågor finns på 19 olika språk.

Resultat i realtid

Från översikt till praktiska förbättringsförslag

​Resultaten visas i realtid i vårt onlinesystem, och varje vecka och månad sänds rapporter till verksamhetsansvariga.

 

Ni följer förbättringsförslag och beröm när de kommer in, får en tydlig översikt av läget och fördjupad information kring vad som kan förbättras.

 

Resultatet visar hur nöjda patienter och brukare är inom olika aspekter av vården/omsorgen, ser trender och kan göra jämförelser mellan enheter, sjukhus och regioner.

 

När patienten inte är nöjd med något får ni fördjupad information och praktiska underlag för åtgärder.

 

Realtid

Motiverar till åtgärder

Skapar en kultur av ständiga förbättringar

Den omedelbara återkopplingen till verksamhetschef och medarbetare ger motivation till åtgärder och uppföljningar. Med vårt system får ni underlag för prioriteringar och förbättringar som gör skillnad för patienter, brukare och medarbetare.

 

Ofta är det små förbättringar som gör stor skillnad och den direkta uppföljningen av åtgärder visar om man är på rätt spår och motiverar till ytterligare åtgärder.

 

Läs mer om hur våra kunder använder resultaten.

KeyForCare® | PREM

Mäter nöjdhet vid vårdtillfället

KeyForCare® | PREM (Patient Reported Experience Measures) mäter patientens upplevelse av sitt besök eller sin vistelse inom vården.


Frågeställningarna anpassas efter verksamhetsformen där patienten eller brukaren ger ett övergripande omdöme av olika aspekter inom vården eller omsorgen, och vad som kan förbättras.


Möjligheten att ge beröm och förslag på förbättringar används flitigt. Knappt hälften av de som svarar ger beröm eller förbättringsförslag. Det är också möjligt att involvera patienten eller brukaren i ett fortsatt förbättringsarbete.

KeyForCare® | PROM

Följer upp en behandling eller ett ingrepp

KeyForCare® | PROM  (Patient Reported Outcome Measure) är en automatiserad uppföljning av utfallet av patientens behandling eller ingrepp.


Patienten får en tid efter behandlingen/ingreppet ett SMS med några frågor kring t ex ökad livskvalitet. Det är en hög svarsfrekvens på dessa frågor som är ett komplement till de ordinarie medicinska uppföljningarna.


Resultatet kan sättas i relation till de nationella kvalitetsmåtten och de produktionsdata som finns inom verksamheten.

KeyForCare_PREM
KeyForCare_PROM

KeyForCare® | Omsorg

Brukare och boenden ger sin syn på Omsorgen

KeyForCare® | Omsorg vänder sig till verksamheter som Äldreboende, Hemtjänst, LSS och andra omsorgsformer där brukare i olika åldrar får stöd i vardagslivet.


Brukarnas upplevelse mäts vid olika tidpunkter och data från dessa mätningar kan jämföras med upplevelsen som finns hos anhöriga eller personal som utför tjänsterna. 


Resultatet kan också sättas i relation till de nationella kvalitetsmåtten och de produktionsdata som finns inom verksamheten.

KeyForCare_OMSORG

KeyForTeam®

Tar pulsen på medarbetarna

KeyForTeam® mäter medarbetarnas upplevelser och synpunkter inom olika områden av verksamheten som patientsäkerhet, resursutnyttjande, ledning och styrning etc.

Förändringsarbetet blir effektivare när vi mäter ett område åt gången och resultatet ges direkt efter varje mättillfälle. Frågorna är aktuella och personalgruppen blir motiverad att jobba med dem.

KeyForTeam

KeyForChange®

Uppföljning av nya rutiner

KeyForChange® är namnet på vår metod för uppföljning av åtgärder och rutiner i realtid. Med snabb återkoppling och tidiga varningssignaler är det ett tryggt underlag för prioriteringar, och tydliggör effekterna av förändringsarbetet.

 

Vid införande av nya arbetssätt och rutiner erbjuds feedback och monitorering per minut, arbetspass, dag, vecka eller månad. 

 

Samband mellan patienter och medarbetares upplevelse, produktion, medicinska utfallsmått eller andra nyckeltal visas i tydliga grafer. Systemet visar  också enkla och visuella jämförelser/benchmark mellan olika verksamheter inom och utom det egna sjukhuset eller regionen.

 

KeyForChange

Frågor?

Välkommen att boka en kostnadsfri DEMO eller kontakta oss på contact@keyforcare.se
bottom of page